Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie Karty Meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji – zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
 2. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu u właścicieli.
Doba

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Dobra trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby  Gość powinien zgłosić właścicielom jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, gotówką.
Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie właścicielowi dokumentu tożsamości i czytelne wypełnienie i podpisanie Karty Meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju po wcześniejszym ustaleniu z kierownictwem obiektu.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do ,,u Kruka”, zadatek nie zostaje zwracany.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.
Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika / kierownictwa, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji.
 6. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów oraz innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiekcie. Obiekt posiada specjalnie do tego wydzielone pomieszczenie.
 7. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł). Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu.
 8. Przy każdym kluczu do pokoju znajduje się chip do otwierania drzwi wejściowych do obiektu oraz narciarni. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas trwania ciszy nocnej oraz nie przekazywanie kluczy osobom postronnym.
 9. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany zwrócić klucz właścicielom obiektu. Za zgubienie klucza z chipem pobieramy opłatę w wysokości 50,00 zł.
Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub w jego obrębie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazane przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, “u Kruka” przechowa powyższe przedmioty przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
Cisza nocna

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22:00-7:00.
Postanowienia dodatkowe

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez „u Kruka”  z siedzibą w Groniu przy ul. Kobylarzówka 56A, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, tworzenia nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane.